Tại sao máy tính chậm lại là nguyên nhân ổ cứng hỏng

//Tại sao máy tính chậm lại là nguyên nhân ổ cứng hỏng