Khôi phục tập tin bị xóa từ thẻ nhớ

//Khôi phục tập tin bị xóa từ thẻ nhớ