khôi phục dữ liệu camera bị ghi đè

//khôi phục dữ liệu camera bị ghi đè