HDD 250Gb sata dành cho máy tính bàn

//HDD 250Gb sata dành cho máy tính bàn