Phân tích dữ liệu không gian là gì?

//Phân tích dữ liệu không gian là gì?