ẩn địa chỉ ip có nghĩa là bạn không ở địa điểm đó

//ẩn địa chỉ ip có nghĩa là bạn không ở địa điểm đó